2018 වර්ෂය සදහා සංවර්ධන යෝජනා (උපුටා ගැනීම සම්පත් පැතිකඩ 2017)

493 කලල්ගොඩ

 • ග්‍රාමනිලධාරී කාර්යාල පාරෙහි ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම
 • ඉකෝග්‍රීන්ටෙරස් මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම
 • බන්දු පීරිස් මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම
 • සේවා පියසක් ඉදිකිරීම
 • ළමා හා මාතෘ සායන මධ්‍යස්ථානයක් ඉදිකිරීම

493/ඒ තලවතුගොඩ බටහිර

 • අඩක් සාදා නිම කර ඇති සේවා පියස සාදා නිම කිරීම.
 • තලවතුගොඩ New Shoping Complex ආසන්නයේ ඇති අබලන් වී ඇති වැසිකිළිය සාදා නිම කිරීම.
 • ගනේලන්ද ව්හාරයේ අඩක් සාදා නිම කර ඇති පුස්තකාල ගොඩනැගිල්ල සාදා නිම කිරීම.
 • අග්‍රාමාතෂ්‍ය පාසැලේ සිට 174 බස් මාර්ගය දක්වා පාසල් මාවතේ ඇති කාණු පද්ධතිය සාදා නිම කිරීම.
 • වැලි පාරේ සංඝම්ත්තාරාමයට යන මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස කුට්ටි ගල් අල්ලා වැඩ අවසන් කිරීම.

493/බී තලවතුගොඩ නැගෙනහිර

 • ඩික්ලන්ඩ් වත්ත පාර සංවර්ධනය කිරිම
 • උතුවන්කන්ද පාරේ ඇති අතුරු මාර්ග සංවර්ධනය කිිරිම

496 කොට්ටාව දකුණ

 • 854 සී ජී කමලා මහත්මියගේ නිවස අසල ගලා යන පැති කාණුවේ ඉතිරි කොටස අවසන් කිරීම
 • රණසිංහ මාවත ඉතුරු කොටස කාපට් හෝ තාර දමා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.
 • කුල සෙවන මාවත 8 වන පටුමග තාර දමා පැති කාණු දැමීම
 • කුල සෙවන මාවත හා විහාර මාවත යා කර වෙල් යාය මැදින් ඇති පාරේ පැති බැම්ම ඉදිකිරීම

496/ඒ කොට්ටාව නැගෙනහිර

 • සිරිමල්වත්ත 2 කොටසේ අතුරු මාර්ග සංවර්ධනය කිරිම,

496/බී කොට්ටාව නගරය

 • කොට්ටාව දුම්රිය ස්ථානයට යන මාර්ගයේ ආරම්භ ස්ථානයේ ඇතිබෝක්කු ප්‍රතිසංස්කරණ කරකාණු පද්ධතිය ඉදිකිරීම.
 • කෙත්සිරි පෙදස මාර්ගය පැති බැමි දමා සංවර්ධනය කිරිම (වෙල මැද පාර)
 • පන්සල පාර සියලුම මාර්ග අලුත්වැඩියා කිරිම
 • කොට්ටාවඑක්සත් වෙළද සංගම් කාර්යාලයේ පවත්වාගෙන යන ළමා පවුල් සායනය සදහා සෙල්ලම් මිදුලසකසාගැනීම
  (සෙල්ලම් උපකරණ )
 • කොට්ටාව හොරණ පාරේ පූජ්‍ය සෝමහිමි මාවතේ ආරම්භයේ සිට අවසාන දක්වා ම මාර්ගය දෙපස ජල කාණු සැකසීම
 • කොට්ටාව ආනන්ද විදුහලේ ශිෂ්‍යයින්ගේ ක්‍රීඩා පහසුකම් වර්ධය සදහා අවශ්‍ය වන නාන කාමර පද්ධතියක් ඉදිකිරිම
 • මාලපල්ල මාකුඹුර එකමුතුසුභසාධක සමිති ශාලාවේ ඉතිරි වැ‍ඩ අවසන් කිරිම
 • කොට්ටාව ශ්‍රී පුණ්‍යාභිවර්ධනාරාම විහාරස්ථානයේ ඇති පෙර පාසල් ගොඩනැගිල්ල සමග අවාස ගොඩනැගිල්ල ප්‍රතිසංස්කරණය කිරිම
 • කොට්ටාව ආනන්ද විදුහලේ ප්‍රාථමික අංශය සදහාකාමර 4කින්යුතු වැසිකිළි පද්ධතියක් ඉදිකිරිම
 • මහල්වරාව පාරේ චන්ද්‍රසේන මහතාගේ නිවස අසල කෝරළේ ඉම මායිමේ ඇති පෙදු නාන ළිද ප්‍රතිසංස්කරණය කිරිම
 • කොට්ටාවහොරණ පාරේ සංවර්ධන බැංකුව අසලින් ගලා යන ඇළ ප්‍රතිසංස්කරණය කිරිම දිග අඩි 2000 පළල අඩි 2 ගැඹුර අඩි 3
 • සෙත්සිරි පෙදෙස අසලින් එගොඩ ට යන පාර යටින් දමා ඇති බෝක්කුවෙන් ගමන් ගන්නා ඇළ ප්‍රතිසංස්කරණය කිරිම
 • සම්පත් බැංකුව අසලින් ඇති දෙවට පාරේන් එන ඇළ ප්‍රතිසංස්කරණය කිරිම
 • හයිලෙවල් මාර්ගයේ කුමුකුමා හෝටලය අසලින් ගලා යන ඇළ ප්‍රතිසංස්කරණය කිරිම
 • කොට්ටාව සමන්පුර අන්යෝනාධාර හා මරණාධාර සමිතිය මගින් පවත්වාගෙන යන පුස්ථකාලය සදහා පොත් ලබාදිම
 • කොට්ටාව මාලපල්ලඑකමුතු සුභ සාධක සමිති ගොඩනැගිල්ලේවැඩ අවසන් කිරිම .
 • කොට්ටාව නගරය සදහා පුස්තකාලයක් ඉදිකිරීම
 • පන්නිපිටිය ධර්මපාල විද්‍යාලයේ ප්‍රාථමික අංශයේ පන්තිකාමර සදහා දැල්ආවරණ යෙදීම
 • කොට්ටාව ආනන්ද විද්‍යාලයේ 3 4 5 ශේණි අවට ඉන්ටලොක් ගල් ඇතිරීම
 • කොට්ටාව ආනන්ද විද්‍යාලයේ ප්‍රාථමික අංශයේ ක්‍රීඩා කරන ශිෂ්‍යයින් සදහා විවේකාගාරක් ඉදිකිරිම
 • කොට්ටාව ධර්මපාල විද්‍යෘලයේ පන්ති කාබර අවට ජලය බැසයන කාණු පද්ධතිව අළුත්වැඩියා කිරීම
 • කොට්ටාව ධර්මපාල විද්‍යෘලයේ මාධ්‍ය ඒකකය සැකසීම හා Multy media යන්ත්‍රයක් සවිකිරිම
 • කොට්ටාව ධර්මපාල විද්‍යෘලයේ පන්ති කාමරවල ඇති උළු වහල අළුත්වැඩියා කිරිම

496/සී කොට්ටාව උතුර

 • වීර ළදරු පාසැල් මාවත කෙලවර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
 • මොරගහකන්ද පාමුල බටදොඹගහවත්ත පාරට මායිම්ව හා ඇල මාර්ගයට මායිම්ව පැති බැම්ම ඉදි කිරීම
 • දෙල්ගහවත්ත කෙළවර හා කනත්ත මාවත යාකරන බොරලු පාර අඩි 30 පමණ ප්‍රමාණය කොන්ක්‍රීට් කිරීම හා ඇල ඉවුරට මායිම්ව පැති බැම්ම ඉදි කිරීම.
 • මැද ඇල හරහා ට්‍රැක්ටර් පැන්නුමක් ඉදි කිරිම.

496/ඩී කොට්ටාව බටහිර

 • සුබසාධක සමිති ශාලාවේ ඉතිරි වැඩ
 • මොරගහකන්ද පාරේ ඉතිරි වැඩ
 • දෙවන පටුමග සංවර්ධනය

496/ඊ ලියනගොඩclosed

 • මිල්ලගහ වත්ත ජනකරණව්රැ මාවෙත් ෙපාදු ලිද සංවර්ධනය
 • ම්ල්ලගහයත්ත ග්‍රාමසංවර්ධන සමිති ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීම

497 රුක්මලේ බටහිර

497/ඒ රුක්මලේ නැගෙනහිර

 • රජයේ නිලධාරීන් සඳහා සේවා පියසක් ඉදි කිරීම
 • දඹගහ වත්ත 3වෙනි පටුමඟ සංවර්ධනය කරීම
 • පන්සල පාරේ පළමුවෙන්ම හමුවන අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම
 • තල්දියාවල සිට කනත්ත දක්වා ඇති මාර්ගයේ වමට ඇති දෙවන හරස් මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම
 • නව නගරය මැද මාවත සිට පාසැල් මාවතට පිවිසෙන දෙවන හරස් මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම
 • නව නගරය මැද මාවත සිට පාසැල් මාවතට පිවිසෙන පළමු හරස් මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කිරීම
 • පාසැල් මාවතේ කනත්තට ඉහලින් ඇති මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම
 • පන්සල පාර රුක්මල් මාවතට පිවිසෙන මාර්ගයට දකුණින් ඉහලින් ඇති හරස් මාර්ග 2 සංවර්ධනය කිරීම

497/බී රුක්මලේ නැගෙනහිර

 • රැක්මල්ගම නි. යෝ. ක්‍රමයේ සියළුම මාර්ගවල කැඩී බිඳී ගිය ප්‍රදේශ තාර දමා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම
 • නිවාස යෝජනා ක්‍රමයෙහි කාණු පද්ධතිය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම
 • විජයපුර ප්‍රධාන පාර හා කාණු පද්ධතිය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම
 • සුනන්දා පෙදෙස පාර කානු පද්ධතිය හා බෝක්කුව ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම
 • රුක්මල්ගම නි.යෝ. ක්‍රමයේ මාතෘහා ළමා සායන මධ්‍යස්ථානයේ රෝගීන් පරීක්ෂා කරන මැදිරිය පුළුල් කොට සකස් කිරීම ( Aluminium Partition Room )
 • ඇදුම රෝගීන් සඳහා භාවිතා කරන (නෙබුලයිසර්)උපකරණයක් ලබා ම ( ඔක්සිජන් ටැංකයක් සමග)

498 මාලපල්ල නැගෙනහිර

 • ගලවිල පාර 3 වන මාවත සංවර්ධනය කිරිම
 • බහු කාර්ය මධ්‍යස්ථානයේ 2වන මහල වැඩ නිම කිරිම
 • ගලබඩවත්ත පොදු නාන ළිද සංවර්ධනය කිරීම
 • වෑකඩ පාර (37/6/1)කාණු පද්ධතිය සංවර්ධනය කිරීම

498/ඒ මාකුඹුර උතුර

 • සුදර්ශනාරාම පාරේ 306/2බී නිවස ඉදිරිපිට ජලයෙන් යටවීම නිසා ගමනා ගමන කටයුතු වලට ගැටළු පැන නගී.ඊට අදාල විසදුම් ලබා දීම.
 • ගලබඩවත්ත 96/2සී හා 96/3සී යන නිවෙස් ඉදිරිපිට පාර කොටස ජලයෙන් යටවීම නිසා ඊට අදාලව කටයුතු කිරීම
 • පුරන් කුඹුරු අස්වැද්දීමට ගලවිල යායට ඇනිකට් 02 අවශ්‍යතාවය

498 /බී මාලපල්ල බටහිර

 • ආසිරි සුභසාධන සමිති ගොඩනැගිල්ලේ ඉහළ මාලයේ ඉතිරි කොටස් නිම කිරිම
 • ශ්‍රි සුදර්ශන දහම් පාසලට ඩෙස් බංකු ලබාදිම
 • මාලපල්ල විජයඝෝෂ විදුහලේ නව ගොඩනැගිල්ලේ දෙවන මහලේ වැඩ නිම කිරිම
 • ශ්‍රි සුදර්ශන මාවත හා පන්සල පාර හමුවන මංසන්ධියේ වතුර ක්‍රමවත් ලෙස ඉදි කරන ලද කාණුවට බැස යන ආකාරයට ගලියොදා සංවර්ධනය කිරිම

498/සී මාකුඹුර දකුණ

523 මිරිහාන උතුර

 • සේනාධිලංකාරගම පෙට්ටි බෝක්කුව සකස් කිරීම
 • මිරිහාන උතුර සේවාපියස ඉතිරි වැඩ නිමකිරීම

523/ඒ මිරිහාන දකුණ

524 මාදිවෙල

 • මණ්ඩල පෙදෙස මාර්ගය සකස් කිරීම
 • සේවා පියස ඉදිකිරීම
 • මාදිවෙල කමතේ වැසිකිළියක් ඉදිකිරීම

524/ඒ ප්‍රගතිපුර

 • රාහුලපුර 1 වන පටුමග 151,නිවස ඉදිරිපිට ඇති පැති බැම්ම ඉදිකිරීම
 • රාහුලපුර මාධව කඩය අසලින් ඇති කාණුව ප්‍රතිසංස්කරණය

525 තලපත්පිටිය

 • සේවා පියස ඉදිකිරීම

525/ඒ උඩහමුල්ල නැගෙනහිර

 • ශාලාව පාර 108 නිවාස සඳහා යාමට ඇති මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම
 • ස්ටැන්ලි තිලකරත්න විද්‍යාලයේ පරිගණකාගාරය වායු සමීකරණය කිරීම
 • ස්ටැන්ලි තිලකරත්න විද්‍යාලයේ පංති කාමර දෙකක සිවිලිං ගසා දැල් ආවර‍ණය කර ජනෙල් සහ දොරවල් දැමීම.
 • ඉංග්‍රීසි කාමරය සහ කෘෂිකර්ම කාමරයේ වහලය අලුත්වැඩියා කර දැල් ආවරණ වෙනුවට වීදුරු ජනෙල් දමා ආවරණය කිරීම.
 • ඔසු උයන නැවත මල් පෝච්චිවල ඖෂධ පැළ රෝපණය කර ඒවා නම් ගසා වටේ ආවරණය කිරීම හා ගේට්ටුවක් දැමීම.
 • විදුහල්පති කාමරය සහ කාර්යාල කාමරය සහ එළිමහන වැරැන්ඩාව ටයිල් කිරීම

525/බී උඩහමුල්ල බටහිර

 • කුඹුකගහපොකුණ 1වන පටුමග මර්ගය හා කාණු පද්ධතිය සංවර්ධනය
 • වී වගාව ආශ්‍රිතව පවතින ඇල මාර්ගවල පැති බැමි බෝක්කු සංවර්ධනය

තලපත්පිටිය

 • සේවා පියස ඉදිකිරීම
 • සිද්ධාර්ථ විද්‍යාලීය සංවර්ධන කටයුතු
 • තලපත්පිටිය සිට මාදිවෙල දක්වා

526/බී ගංගොඩවිල  දකුණ

 • රබර්වත්ත පාර නො 68න් බෙදෙන 168m ක පමණ මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් දැමීම
 • වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානයක් ඉදි කිරීම (526B ගංගොඩවිල දකුණ වසම තුළ)
 • වෙළ පාර කාණු පද්ධතිය පිළිසකර කිරීම
 • "රබර්වත්ත පාර I පටුමග නො 63 නිවස අසල සිට බුදු පිළිමය දක්වා වම් පස
 • කොටස කාණු පද්ධතිය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම."

526/සී විජේරාම

 • බප/ජය ජනාධිපති අදර්ශ ප්‍රාථමික විදුහල
 • 1. කාණු පද්ධතිය සැකසීම
 • 2.අවු.100 වැඩි ගොඩනැගිල්ල කඩා ඉවත් කර නව ගොඩනැගිල්ලක් ඉදි කිරිම.
 • 3.වැසිකිලි පද්ධතිය නවිකරණ හා අලුතින් ඉදිකිරිම
 • 4.පාසලේ බිත්ති මත චිත්‍ර ඇද සිතුවම් කිරිම
 • සේවා පියස ඉතිරි ඉදිකිරිම් කටයුතු
 • පාසල් මාවතේ 84/4 කොටස සහ කොන්ක්‍රිටි දමා ඇති කොටස කොන්ක්‍රිටි ගල් අතුරා සංවර්ධනය කිරිම
 • කපුවත්ත පාර 7/11 නිවස අසලින් යන අතුරු මාර්ගය 7/26 නිවස අසලින් යන අතුරු මාර්ගය හා 7/62 නිවස අසලින් යන අතුරු මාර්ගය යන අතුරු මාර්ග සංවර්ධනය කිරිම.
 • පාසල් මාවතේ 112 නිවස අසලින් යන අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රිටි ගල් අතුරා සංවර්ධනය කිරිම

526/ඩී ජම්බුගස්මුල්ල

 • සේවා පියසක් ඉදිකිරීම
 • ළමා හා මාතෘ සායන මධ්‍යස්ථානයක් ඉදිකිරීම

527 නාවින්න

 • .

527/ඒ පතිරගොඩ

 • නො 66 ජයගත් පාර නිවස අසල අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම (නාලන්දාරාම පාර අවසානයේ සිට ජයගත් පාර දක්වා යන මාර්ගය)-ලක්ෂ 10 ,දිග මීටර් 300,පළල අඩි 8,ප්‍රතිලාභීන් පවුල්-60, ප්‍රතිලාභීන්-340)

 • සමාජ පාර 1වන පටුමග කෙළවර ඇති අතුරු පාරේ සුජිවන් පල්ලියගුරු මහතාගේ නිවස අසල සිට පාරේ ඉතිරි අඩි 70 ක පමණ කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම හා කානුව බැදිම-ලක්ෂ 5,ප්‍රතිලාභීන්- 28,පවුල්-8

 • නො 18 නිවාස පිහිටා ඇති නාලන්දාරාම පාර (මදටියගහවත්ත පාර) කොන්ක්‍රීට් කිරීම -ලක්ෂ 10,පවුල් 40 ,ප්‍රතිලාභින්-210

 • නො 15/2B ජයගත් පාර 1වන පටුමග පාර නිවස අසල සිට ජයගත් පාර ප්‍රජා ශාලාව දක්වා කොන්ක්‍රීට් කිරීම-ලක්ෂ 08 ,දිග මීටර් 75 ,පළල අඩි 18 ,පවුල්-60 ,ප්‍රතිලාභීන්-180

 • නාලන්දාරාම විහාරස්ථානයේ ස්වාමීන්වහන්සේලාගේ ප්‍රයෝජනය සදහා ආවාසයක් සකස් කිරීම -ලක්ෂ 10

 • පතිරගොඩ යාය පිට ඇල මාර්ගයෙන් ගලා බැස එන ජලය සමග වෑකන්ද පාරේ පෙට්‌ටි බෝක්කුව අසලදී ගැටීම නිසා කුඹුරු යායේ ජලය ගලා බැස යාම අවහිර වීම නිසා වි වගාවන්ට හානි සිදුවන බැවින් හරස් මැද බැමිමක් ඉදිකිරිම- ලක්ෂ05

 • නාලන්දාරාම ක්‍රීඩා පිටිය අසලින් ඇති පාරේ බෝක්කුව ඉවත්කර පෙට්ටි බෝක්කුවක් බැදීම-ලක්ෂ5, පවුල්-35, ප්‍රතිලාභීන් 175

 • පතිරගොඩ පිහිටි අවමංගල්‍යධාර සමිතියේ පහල කොටසේ ඉතිරි වැඩ අවසන් කිරීම(ශාලාව වටේ දෑල ගැසීම,බිම් මහලේ තීන්ත ගෑම,ටයිල් කිරීම)-ලක්ෂ 4,පවුල්-275,ප්‍රතිලාභීන්-1375

 • සමාජ පාර නො 80 දරන නිවස අසලින් පටන්ගන වනාත පාර බෝක්කුව දක්වා පැති බැමිම බැද කොන්ක්‍රීට් කිරීම(අඩි දිග-100 පළල-අඩි-15)(කොන්ක්‍රීට්-ලක්ෂ 5,පැතිබැමි -ලක්ෂ 5)

 • නාවින්න පරණ පාර දුම්රිය පටුමග නො 22/5 දරන නිවස අසලින් ඇති කාණුවේ පතුල කොන්ක්‍රීට් කිරීම හා පැති බැමි නැති ස්ථාන වල පැති බැමි දැමීම-ලක්ෂ 10,ප්‍රති 150

 • මායා මාවතේ(ජනතා මාවත අසලින් ආරම්භ වන මායා මාවතේ) කානු පද්දතිය කොන්ක්‍රීට් වලින් සාදා නිම කිරීම-ලක්ෂ 5(මීටර් 200ක් දෙපැත්තම පවුල්-50 ට වැඩිය ,1 පැත්තක් මීටර් 100ක්)

 • ජයගත් පාර සේවා පියස ඉදිරිපිට ඇති අතුරු මාර්ගයේ කෙළවර වතුර කළමනාකරණය කිරීම සදහා කොන්ක්‍රීට් වළලු දමා ග්‍රිල් සවි කිරීම-ලක්ෂ 3)

 • ජයගත් පාර නො105, නො 109 නිවස අසල කානුව තුල ඇති ලයිට් කණු නිසා බැස එන ජලය එම ලයිට් කණු අසල කුණු කසල රැදිම හා ජලය නියමිත පරිදි ගලා නොයාම වැලක්විම සදහා කානුව කඩා කවාකාරව සැකසීම හා විදුලි රැහැන් නිසි සිදුසු ස්ථානයක සවිකිරීම - ලක්ෂ -2 , ප්‍රතිලාභීන් 60

527 /බී මහරගම නැගෙනහිර

 • චන්දන උද්‍යානයේ අතුරු හරස් මාර්ග සංවර්ධනය කිරීම හා මාර්ග සඳහා විදුලි පහන් කණු යෙදීම.
 • එක්සත් සුබසාධක මාවතේ ජලය ගලා බසින ඇළ අසල ඇති වැඩ අවසන් නොවූ මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම.
 • මැද ඇල ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම

527 /සී මහරගම බටහිර

 • බුවනකාබා මහ විදුහල් ක්‍රීඩා පිටිය සැකසීම

 • සමාජසේවා ගොඩනැගිල්ල වැඩ අවසන් කිරීම

 • බුවනකාබා ප්‍රාථමික විදුහලේ බිම් ඇතුරුම්ගල් ඇල්ලීම

   

528 පමුණුව

 • පමුණුව දේවාල පාර ක්‍රීඩාපිටිය සංවර්ධනය කිරීම
 • දේවාල පාර විහාර මාවත කෙළවරහි දඔහේන වසම සම්බන්ධ වන ස්ථානයේ බෝක්කුවක් දමා සංවර්ධනය කිරීම
 • වසම තුළ සේවා පියසක් ඉදිකිරීම
 • වසම තුළ ඡිවත් වන දුගී ඡනනතාව වෙනුවෙන් නිවාස ව්‍යාපෘතියක් ක්‍රියාත්මක කිරීම

528/ඒ දඹහේන

 • ග්‍රැම්බර්ග් වත්ත බහුකාර්ය ගොඩනැගිල්ලේ වැඩ අවසන් කිරීම
 • මංජු මාවතේ කාණු පද්ධතිය නිසි ලෙස සකස් කිරීම
 • දඹහේන පාර ආර්ම්භක ස්ථානයේ ජලය බැස යාමට දකුණු පස සපත්තු කාණුවක් සකස් කිරීම
 • සුදර්මාරාම විහාරයේ සිට පමුණුව දක්වා වැටී ඇති දඹහේන යාය පිට ඇල බැකෝ දමා පිරිසිදු කිරීම.

 

529 පොල්වත්ත

 • අරලිය උයන වටරවුම් පාර දෙපැත්ත කාණු පද්ධතිය සකස් කිරිම
 • 6ඒ 6බි පටුමග කෙලවරෙහි බෝක්කුව සකස් කිරිම
 • 6බි 7 පටුමග සම්බන්ධ වන කෙලවර බෝක්කුව සකස් කිරිම
 • සෙවා පියසෙහි ඉතිරි වැඩකටයුතු කර ගැනිම
 • ග්‍රාම සංවර්ධන පාර පොදු ලිද ප්‍රතිසංස්කරණය කිරිම

529/ඒ දෙපානම

 

530 මහරගම නගරය

 • ශ්‍රි චන්ද්‍රෙස්කරාරාමයේ ඇති මාතෘ සායන ගොඩනැගිල්ලේ ඉතිරි වැඩ අවසන් කීරිම

531 පන්නිපිටිය උතුර

 • කනත්ත පාර දෙසට ඇති පැති බැමි ඉදිකිරිමි කටයුතු
 • ප්‍රගති මාවත 1 පටුමග සංවර්ධනය කළ යුතුය
 • ප්‍රගති මාවත කුඹුරුයාය වෙල පැත්තේ ඇල වේලි පිළිසකර කිරිම
 • ප්‍රගති මාවත මං සන්ධියේ සිට දකුණ දෙසට අතුරු මාර්ගයේ ඇති 1වන පටුමග සංවර්ධනය කළ යුතුය
 • සේවා පියස ඉතිරි වැඩ නිමකිරීම

531/ඒ පන්නිපිටිය දකුණ

 • සේවා පියසක අවශ්‍යතාව
 • මාර්ගවල පවතින බෝක්කු සහ කාණු ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම

532 ගොඩිගමුව උතුර

 • පිළිකා රෝහල් සායනය ඉදිරිපස ඇති නල්ලවත්ත පාර (කටුවාවල පාරට සම්බන්ධ වන) කොන්ක්‍රීට් කර කාණු පද්ධතිය සකස් කිරීම
 • රෝහල් පාර 2 වන පටුමග කොන්ක්‍රීට් කිරීම හෝ තාර දැමීම
 • අඹගහපුර ශ්‍රී චන්ද්‍රරත්න මානවසිංහ විද්‍යාලයේ පිට්ටනිය වැසි ජලයෙන් යටවීම වැළැක්වීම සදහා කාණුවක් ඉදිකිරීම
 • ගොඩිගමුව උතුර ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාශයට මාතෘ සායනයක් නොමැති බැවින් රෝහල පාර සුදන පුර ප්‍රජා ශාලාව දෙවන මහල ඉදිකර මාතෘ සායනයක් පැවැත්වීම

532/ඒ ගොඩිගමුව දකුණ

 • බිනුකි හාඩ්වෙයාර් ඉදිරියෙන් ඇති මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම
 • සණස මාවතේ කාණු පද්ධතියේ ඉතිරි කෙිටස කොන්ක්‍රීට් ලෑලිදමා ආවරණය කිරීම
 • මීගහවත්ත පටුමගේ කෙළවරේ ඇති අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම

532 /බී ගොඩිගමුව දකුණ

 • තාප්පවත්ත පාර තාර දමා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම මීටර් 500 පමණ
 • ලුම්බිණි මාවත කොටසක් කාපට් දමා සංවර්ධනය කිරීම මීටර් 800 පමණ

532/සී වත්තේගෙදර

News & Events

26
Aug2018
Colombo District Inter Divisional Secretariat Cricket Tournament Challenge Cup 2018

Colombo District Inter Divisional Secretariat Cricket Tournament Challenge Cup 2018

Inter divisional secretariat cricket tournament Colombo district...

17
Aug2018
Sudam Sabhawa 2018

Sudam Sabhawa 2018

Sudam Sabahawa programme was held on 16th...

Scroll To Top